ജോലി കിട്ടാൻ ഇനി മഴ കൊള്ളേണ്ട ഭക്ഷണം, താമസവും ഉൾപ്പെടെ ജോലി

ഭക്ഷണം, താമസവും ഉൾപ്പെടെ ജ്വല്ലറി മേഖലയിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ|alis GOLDE PALACE JOBS

ഇനി മഴയത്ത് ജോലി തേടി നടക്കേണ്ട ഭക്ഷണം, താമസവും, ശമ്പളവും ഉള്ള നല്ല ജോലി കിട്ടിയാലോ,അതും കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും,ഇതാ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു നിരവധി ഒഴിവുകൾ,താൽപ്പര്യം ഏറ്റവും താഴെ നൽകിയ നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ

ജോലി : സെയിൽസ് മാനേജർ

ജോലി ഒഴിവുകൾ : 3എണ്ണം

യോഗ്യത: GRADUATION 5 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ജ്വല്ലറി മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം

ശമ്പളം: 20,000-40,000

ഭക്ഷണം, താമസവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

ജോലി :സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ജോലി ഒഴിവുകൾ: 15 എണ്ണം 

യോഗ്യത : GRADUATION/

പ്ലസ് ടു , 2 വർഷമോ അധികമോ ജ്വല്ലറി മേഖലയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ശമ്പളം: 18,000-30,000.

ഭക്ഷണം, താമസവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ജോലി: മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ജോലി ഒഴിവുകൾ : 4 എണ്ണം 

യോഗ്യത : GRADUATION/

പ്ലസ് ടു 2 വർഷമോ അധികമോ ജ്വല്ലറി മേഖലയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ശമ്പളം : 12,000-20,000+ ഇൻസെന്റീവ്സ്.

ഭക്ഷണം, താമസവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ജോലി : ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്‌ 

ജോലി ഒഴിവുകൾ:  10എണ്ണം 

ശമ്പളം: 10,000-15,000

ഭക്ഷണം, താമസവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ജോലി : ഗോൾഡ്‌സ്മിത് 

ജോലി ഒഴിവുകൾ : 5എണ്ണം 

ശമ്പളം : 20,000-40,000

ഭക്ഷണം, താമസവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് ജോലി നേടാൻ താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഉടനെ തന്നെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക.പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

CONTACT: +91 7559977316 

KADAKKAL, KOLLAM & PALLICKAL, TRIVANDRUM.

all’s PALACE GOLDE/ GOLD & DDIAMONDS

Related Articles

Back to top button