ഇസാഫിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ – Esaf bank job requirements 2024

കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ഫിനാൻസ്, ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനമായ ഇസാഫിലേക്കു നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇന്റർവ്യൂ വഴി നേരിട്ട് തന്നെ ജോലി നേടാൻ അവസരം, താല്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം, താഴെ കൊടുത്ത രെജിസ്റ്റർ ലിങ്ക് വഴി രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

SALES OFFICER

ഒഴിവുകൾ : 20

യോഗ്യത :  +2

എക്സ്പീരിയൻസ് : 1+ വർഷം

പ്രായം:27-31

ലൊക്കേഷൻ :Tvm and kollam.

CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE

ഒഴിവുകൾ : 30

യോഗ്യത : +2 or ഡിഗ്രി

എക്സ്പീരിയൻസ്: ആവശ്യമില്ല.

പ്രായം:20-30 (male) 20-34 (for female)

ലൊക്കേഷൻ :Anywhere in Trivandrum

സാലറി : 21000 CTC.

ASSISTANT CUSTOMER SERVICE MANAGER

ഒഴിവുകൾ : 15

യോഗ്യത :  ഡിഗ്രി or PG

എക്സ്പീരിയൻസ് : 2 വർഷം

പ്രായം:25-30

ലൊക്കേഷൻ :All kerala

CUSTOMER SERVICE MANAGER

ഒഴിവുകൾ : 15

യോഗ്യത :  ഡിഗ്രി or PG

എക്സ്പീരിയൻസ് : 3+ വർഷം

പ്രായം:25-35

ലൊക്കേഷൻ :All kerala

എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡൽ കരിയർ സെന്റർ (Model Career Centre – Thiruvananthapuram) 2024 ജൂൺ ഒന്നിനു രാവിലെ 10 മുതൽ സൗജന്യ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് വഴി ആണ് നിയമനം.

രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ 

Related Articles

Back to top button