ഓസ്ട്രിയയിലും ജർമ്മനിയിലും ജോലി നേടാം | പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി ഓസ്ട്രിയലേക്കും ജർമ്മനിയിലേക്കും നഴ്‌സ് നിയമനം നടത്തുന്നു പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം,

നഴ്സ് ടു ഓസ്ട്രിയ

യോഗ്യത

1.നഴ്സിംഗിൽ ബിരുദം

  2. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് B1 കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ B2 ലെവൽ ജർമൻ ഭാഷ പാസായവർ

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

ശമ്പളം:  2,600 –  4,000

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്

നഴ്സ് ടു ജർമ്മനി

യോഗ്യത: നഴ്സിംഗിൽ ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമ

പരിചയം: 2 വർഷം

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 2400-4000 Euro

സൗജന്യ വിസ, എയർടിക്കറ്റ്

ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: മെയ് 25

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക

Related Articles

Back to top button