കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ – മിൽമ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു | Milma job vacancy 2024

കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ – മിൽമ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു | Milma job vacancy 2024

കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ – മിൽമ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി ജോലി നേടാവുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക.

ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് ഇൻ ചാർജ് (TSI)

ഒഴിവ്: 4 ( കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, ഇടുക്കി, കൊല്ലം)

യോഗ്യത: MBA/ ബിരുദം ( ഡയറി ടെക്നോളജി/ ഫുഡ് ടെക്നോളജി)

പരിചയം: 2 വർഷം

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ

(ASM) ഒഴിവ്: 1

സ്ഥലം:കേരളം

യോഗ്യത: MBA

പരിചയം: 7 വർഷം

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്.

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം മെയ് 31ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

Notification link

അപേക്ഷ ലിങ്ക് 

Related Articles

Back to top button