പവിഴം റൈസിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

പവിഴം റൈസിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് നിരവധി തസ്തികളിലായി ജോലി നേടാൻ അവസരം,താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

VAN SALESMAN

Minimum SSLC | Freshers/Experienced | Attractive salary and other benefits.

SALES EXECUTIVE

Minimum Plustwo Freshers/Experienced Attractive salary and other benefits.

DISTRICT SALES OFFICERS

Minimum Plustwo | Freshers/Experienced Attractive salary and other benefits.

MARKET RESEARCH ANALYSIST Minimum Plustwo | Freshers/Experienced | Attractive salary and other benefits.

SALES COORDINATOR

Plustwo with Computer Knowloge | Freshers/Experienced Attractive salary and other benefits.

DRIVER

Minimum SSLC Freshers/Experienced Attractive salary and other benefits.

INFRASTRUCTURE PROJECT COORDINATOR

Minimum Plustwo 05 years Experience Attractive salary and other benefits.

ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചുവടെ നൽകിയ അപ്ലൈ ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷിക്കുക

Apply link click here

Related Articles

Back to top button