നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് ( NIT കാലിക്കറ്റ്), വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7156602796801669&output=html&h=181&slotname=1067985183&adk=4224656809&adf=517071739&pi=t.ma~as.1067985183&w=722&fwrn=4&lmt=1712092922&rafmt=11&format=722×181&url=https%3A%2F%2Fwww.mykeralajobs.com%2F2024%2F04%2Fblog-post_3.html&host=ca-host-pub-1556223355139109&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTIzLjAuNjMxMi44NiIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTIzLjAuNjMxMi44NiJdLFsiTm90OkEtQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEyMy4wLjYzMTIuODYiXV0sMF0.&dt=1712122443270&bpp=1&bdt=138&idt=86&shv=r20240328&mjsv=m202403250101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D187dccfa0cc9c7fe%3AT%3D1704857425%3ART%3D1712122415%3AS%3DALNI_MaXS1XxV_11reyQLRY2Ui2XFIHp4g&gpic=UID%3D00000cd4ca47bd60%3AT%3D1704857425%3ART%3D1712122415%3AS%3DALNI_Mbxrm6NAJvpzfdb2j79G_-oM5U0CQ&eo_id_str=ID%3D11347eb2bde93086%3AT%3D1706617688%3ART%3D1712122415%3AS%3DAA-Afja_6_af2_jF1BJaiR2BWWuY&prev_fmts=0x0%2C1052x280%2C722x280&nras=1&correlator=4159536874217&frm=20&pv=1&ga_vid=510867362.1712122443&ga_sid=1712122443&ga_hid=1328608718&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=330&u_his=2&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=285&ady=1337&biw=1362&bih=607&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759837%2C44795921%2C31082282%2C95321957%2C31082144%2C95328825%2C21065725%2C31078663%2C31078665%2C31078668%2C31078670&oid=2&pvsid=2786199578794102&tmod=546337527&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.mykeralajobs.com%2Fsearch%2Flabel%2FKerala%2520jobs&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C607&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&dtd=90

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവ്: 12

യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ/ BCA/ BSc/ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത

പരിചയം: 5 വർഷം

അഭികാമ്യം

1. CCNA/ CCNP

2. സർട്ടിഫൈഡ് എത്തികൽ ഹാക്കർ

പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്‌

ശമ്പളം: 30,000 രൂപ

സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവ്: 4

യോഗ്യത:

B Tech/ MCA/ MSc/ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത കൂടെ 5 വർഷം

2. ഡിപ്ലോമ/ BCA/ BSC/ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത കൂടെ 10 വർഷത്തെ പരിചയം

പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്‌

ശമ്പളം: 35,000 രൂപ.

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഏപ്രിൽ 8ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് 

അപേക്ഷ ലിങ്ക് 

Related Articles

Back to top button