റിസോർട്ടിലെക്ക് നിരവധി  സ്റ്റാഫുകളെ ആവിശ്യമുണ്ട് 

വർക്കലയിൽ പ്രമുഖ  റിസോർട്ടിലെക്ക് നിരവധി  സ്റ്റാഫുകളെ ആവിശ്യം ഉണ്ട്, താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

🔸 Reception (4 female)

🔸 House keeping (4 female)

🔸 House keeping (4male) 

🔸 Reception (4male)

🔸 Cook(1 female)

Food and accommodation ഉണ്ടായിരിക്കും അപേക്ഷകർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ എങ്കിലും പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം (cooking അറിയാവുന്നവർക്ക് മുൻഗണനാ)

Contact info: 9497373330,9447468383,

9847118550

Related Articles

Back to top button