ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ സാലറിയിൽ ഇമെയിൽ അയച്ചു ജോലി നേടാം

ടീം മാനിയാക്  റെസ്റ്റാന്റിലേക്കു

സ്റ്റോർ മാനേജരെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.  15K -20K.സാലറിയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം താല്പര്യം ഉള്ളവർ ഉടനെ ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. 

താല്പര്യമുള്ള ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉടനെ റെസ്യുമെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെയിലിലേക്കു ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക.

[email protected]

സ്ഥലം: ടീമാനിയാക്, ഈസ്റ്റ് ഒട്ടപ്പാലം, പാലക്കാട്.

Join our team as a Store Manager and take your career to the next level! Apply now for an exciting opportunity in retail management.

Interested candidates, please forward  your job resumes to [email protected]

Location : Teamaniac, East Ottapalam, Palakkad

AC ടെക്നീഷ്യൻമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

യോഗ്യത: ഐടിഐ/ഡിപ്ലോമ

ടെക്നീഷ്യൻ ശമ്പളം:15,000 മുതൽ 30000 വരെ

ഭക്ഷണവും താമസവും ലഭ്യമാണ്

age- below 35

place-Eranakulam

ഫോൺ/ WhatsApp: 8590502363

Related Articles

Back to top button